Logo

Obchodné podmienky

Home

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.moravoseed.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť MoravoSeed Slovakia spol. s r.o., IČO: 46 883 509, DIČ: 2023652015, IČ DPH: SK2023652015 (ďalej len "Predávajúci").
Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.moravoseed.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka. Podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

3. Vybavenie objednávky

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, je vyexpedovaný v priebehu 5-10 pracovných dní.

4. Spôsob doručenia

5. Platobné podmienky

6. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 4 hodín po uskutočnení objednávky, a to formou: telefonicky na tel. č. 037 / 65 349 34 alebo e-mailom na adresu: infozavináčmoravoseed.sk .
Ak zákazník neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar nám bude následne vrátený. Bude mu účtovaný STORNO poplatok vo výške 8 € za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky.

7. Vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania následovných podmienok:
Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

8. Záručná lehota

Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyznačený dátum spotreby.

9. Reklamačný poriadok

Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík zasielame v škatuli, zabalený baliacim papierom a previazaný špagátom)! Ak nastane nejaký iný problém (napr. s tovarom, a chybu sme spôsobili u Nás, ihneď nás prosím kontaktujte). MoravoSeed Slovakia spol. s r.o. nie je zodpovedné za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORUČOVATEĽA. Ak zákazník zistí, že tovar bol od Nás dodaný v zlej kvalite (napr. pokazený), má nárok na výmenu tovaru.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
Naša spoločnosť garantuje kvalitu osív za predpokladu ich správneho uskladnenia a použitia.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.moravoseed.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných  a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru) Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

11. RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na infozavináčmoravoseed.sk.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 08. 2009

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
e-mail: nrzavináčsoi.sk

 

 

 

By using the operator's websites, you agree with the use of cookies, through which we improve our services
More information OK